25.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich


 

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

  • Arkadiusz Tabaka, tel. 89 535 76 84 w. 51, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl
  • Urszula Anculewicz, tel. 89 535 76 84 w. 60, e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

                                                            
                                                          AKTUALNOŚCI

05.01.2018

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

       na wybór operacji, które bedą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.


26.10.2017

Pierwsze doświadczenia grup operacyjnych

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Grupy operacyjne - pierwsze doświadczenia", który został zrealizowany przez punkt kontaktowy EIP-AGRI. Film opisuje przykłady europejskich grup operacyjnych tworzonych na rzecz innowacji w rolnictwie. Film można zobaczyć tutaj.


04-05.10.2017

WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM INNOWACJI

W dniach 4-5 października 2017 r. partner SIR, którym jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, zorganizował przy udziale WMODR, Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji. Zaprszamy do zapoznania się z podsumowaniem tego wydarzenia.

Podsumowanie


26.09.2017

WYJAZD STUDYJNY - ROLNICTWO PRECYZYJNE

W ramach SIR WMODR zorganizował wyjazd studyjny do gospodarstw rolniczych w Brożówce, gdzie uczestnikom zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania w zakresie stosowania rolnictwa precyzyjnego. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać tutaj.

 

21-22.06.2017

WYJAZD STUDYJNY DO GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Zrealizowana, w ramach SIR, operacja pt. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” to tytuł wyjazdu studyjnego, który został zorganizowany przez WMODR z s. w Olsztynie, aby ułatwić tworzenie sieci kontaktów osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych. Więcej informacji tutaj.

 


25.05.2017

Zakończyła się ocena wniosków operacji zgłoszonych przez Partnerów KSOW w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR -  tj. zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r.

LISTA OCENIONYCH OPERACJI

 

26.01.2017

           KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W ZAKRESIE SIR

Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zapraszamy do skaładania wniosków na realizację operacji własnych. Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie Działania 5 Planu działania KSOW na lata 2014-2020 tj. "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 'Współpraca", o którym mowa w art. 3, ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienie tej współpracy".

W ramach powyższego działania przewiduje się udzielenie pomocy na operacje w zakresie:

  • prowadzenia działań informacyjno-aktywizujących i szkoleniowych oraz inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych,
  • współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji,
  • prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych dla partnerów działających na rzecz innowacji w celu stworzenia grupy operacyjnej,
  • promocji i upowszechniania informacji na temat projektów realizowanych przez partnerstwa działające na rzecz innwoacji w celu stworzenia grupy operacyjnej.

W ramach działania będą realizowane w szczególności: warsztaty, szkolenia, konferencje, semianria, spotkania informacyjno-aktywizujące, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi, publikacje, broszury, ulotki, filmy itp. mające na celu wsparcie w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowanie i realizacji projektów współpracy na obszarach wiejskich oraz promocji i upowszechniania wyników realizacji tych projektów.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 do 23 lutego 2017 r.

W przypadku operacji realizaowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wnioski należy składać w określonym terminie w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Szcegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wykaz niezbędnych dokumentów tutaj.

30.12.2016

BROKER INNOWACJI - WARSZTATY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
TECHNIK BROKERSKICH W PRACY DORADCZEJ

Zrealizowana w ramach SIR operacja pt. Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego służyła przede wszystkim podniesieniu kwalifikacji jej uczestników w zakresie stosowania technik brokerskich w pracy doradczej w celu umiejętnego identyfikowania i wdrażania innowacji, jak również ułatwiania transferu wiedzy i przedstawiania dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz sposobów współdziałania w celu stworzenia grup operacyjnych.

Więcej informacji tutaj.

 

28.11.2016 

                                                        WYJAZD STUDYJNY DO DANII - RELACJA

„Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa, osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” to tytuł operacji, która została zorganizowana, aby ułatwić tworzenie sieci kontaktów i transfer wiedzy z nauki do praktyki, a co za tym idzie – wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji tutaj.

 

04.10.2016

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza rolników prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu żywności tradycyjnej pochodzącej z indywidualnych gospodarstw rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz organizacje zajmujące się wdrażaniem innowacji we wprowadzaniu na rynek żywności do udziału w 2-dniowym seminarium wyjazdowym

CERTYFIKACJA PRODUKTU TRADYCYJNEGO JAKO INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
WYSOKIEJ JAKOŚCI

w dniach 11-12 października 2016 roku

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt do dnia 6 października 2016 r.
Sekcja WGD i Agroturystyki: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl.

PROGRAM SEMINARIUM

Relacja z seminarium tutaj

23.09.2016

Budowanie partnerstwa w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących
efektywnego wykorzystania energii w produkcji rolniczej

W dniach 12-15 września 2016 r. rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Republiki Federalnej Niemiec. Udział w wyjeździe przyczynił się do podniesienia wiedzy wśród jego uczestników na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nimi, budowania dialogu między nauką a praktyką jak również transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie działań służących poszanowaniu środowiska i klimatu, efektywności energetycznej oraz upowszechnianiu wdrażania innowacyjnych metod podnoszenia efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.Więcej informacji tutaj.


18.09.2016

Poszukujemy innowacji w rolnictwie podczas Bawarskiej Centralnej Wystawy Rolniczej

W dniach 17-25 września 2016 r. w Monachium odbywa się Bawarska Centralna Wystawa Rolnicza, na której swoje stoisko ma również polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedstawiciele SIR nawiązają kontakty z firmami wystawiającymi się na targach oraz poszukują nowych pomysłów, które można byłoby adoptować do polskiego rolnictwa.


14.06.2016

Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI. Więcej informacji tutaj.


27.05.2016

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR - W-MODR w Olsztynie podczas targów PRO DEFENCE w Ostródzie w dniach 2-5 czerwca 2016 r. Informacje na temat targów znajdują się tutaj.


27.05.2016

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI):

Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach  niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej?

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie: https://www.surveymonkey.co.uk/r/konsultacje_EIP-AGRI_PL


05.02.2016

Nabór wniosków na audyt technologiczny przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

 


Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów jest możliwa dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Strukturę SIR tworzą:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR):

·         koordynuje wdrażanie SIR na poziomie krajowym;

·         identyfikuje problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym;

·   opracowuje kryteria oceny stosowane przy wyborze operacji do realizowania w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

·     prowadzi działania promocyjne na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR):

·         wyszukują partnerów do współpracy w ramach Sieci w zakresie realizacji operacji na rzecz innowacji;

·         identyfikują problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na obszarze danego województwa;

·         ułatwiają tworzenie sieci kontaktów na rzecz innowacji;

·        współpracują z CDR w zakresie tworzenia baz danych i zbierania propozycji operacji do realizacji w ramach planu dwuletniego;

·         gromadzą i rozpowszechniają wyniki badań naukowych i prac badawczych, a także informacje na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;

·         zapewniają świadczenie usług przez brokerów innowacji.

Grupy robocze, grupy tematyczne i grupy zadaniowe:

Są to grupy tworzone na poziomie centralnym, których zadaniem jest akceptacja dwuletnich planów działania SIR, konsultowanie różnych dokumentów dotyczących SIR, wyznaczanie priorytetów w zakresie działania SIR itp.

 

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

  • Arkadiusz Tabaka, tel. 89 535 76 84 w. 51, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl
  • Urszula Anculewicz, tel. 89 535 76 84 w. 60, e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.